In English
17.12.2021 in

Suomalaisten luottamus julkishallintoon hienoisessa laskussa – turvallisuustoimijat jälleen mainekärjessä

Suomalaiset arvioivat Hätäkeskuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen maineikkaimmiksi organisaatioiksi julkishallinnon mainetta mittaavassa Luottamus&Maine -tutkimuksessa. Viime vuoden merkittävä nousija, valtioneuvoston kanslia, koki tämän vuoden tutkimuksessa suurimman arvosanapudotuksen. 

T-Median vuosittain toteuttamassa julkishallinnon Luottamus&Maine-tutkimuksessa arvionsa antoi ennätykselliset 8 807 suomalaista. Tämän vuoden tutkimuksessa organisaatioista parhaimmat kokonaispisteet saivat Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos, joista molemmat onnistuivat parantamaan arvosanaansa sekä sijoitustaan viime vuodesta. Kolmanneksi sijoittui Pelastuslaitos.

 

*Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman alueensa pelastuslaitosta.

 

Luottamus&Maine-tutkimuksen maineen kahdeksan tutkittavaa kriittistä osa-aluetta ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus, jotka muodostavat organisaation saaman maineen kokonaispistemäärän asteikolla 1-5. Näillä osa-alueilla on merkittävä vaikutus sidosryhmätuen ja luottamuksen muodostumiselle.

Viime vuonna kirjattua luottamuksen kasvua ei tänä vuonna tapahtunut, vaan tunnetuimpien julkishallinnon organisaatioiden kansalaisilta saama luottamus laski hyvältä kohtalaiselle tasolle saaden arvosanan 3.48 asteikolla yhdestä viiteen. Laskua viime vuoteen tapahtui muutaman sadasosan verran.

“Kärjessä olevien organisaatioiden toiminta liittyy vahvasti kansalaisten kokeman turvallisuudentunteen vahvistamiseen. Luottamus julkishallinnon organisaatioihin on kaiken kaikkiaan kansallinen voimavara, joka vaikuttaa vahvasti yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen”, toteaa T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula.

 

Energiavirasto suurin nousija, valtioneuvoston kanslia suurin pudottaja

Tutkituista 81 julkishallinnon organisaatiosta eniten mainettaan vuoden aikana pystyi nostamaan Energiavirasto, joka valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Heikkomaineisin organisaatio tämän vuoden mittauksessa on Valtiontalouden tarkastusvirasto, jonka mainearvosana jäi tutkituista organisaatioista ainoana erittäin heikolle tasolle (1.90). Suurin lasku tämän vuoden mainepisteissä kirjattiin valtioneuvoston kanslialle.

“Suomalaiset olivat varsin tyytyväisiä valtioneuvoston toimintaan ensimmäisenä koronavuonna, jolloin hallitus onnistui toimimaan ripeästi ja selkeälinjaisesti. Tämä näkyi myös valtioneuvoston viime vuoden huimasti nousseina mainearvosanoina. Tänä vuonna toiminta ei ole yhtä lailla vakuuttanut kansalaisia, mikä näkyy myös tutkimuksemme tuloksissa rekyylin omaisena isona pudotuksena”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo.

 

Vastuullisuusmielikuvien ja hyvän johtamisen merkitys on kasvanut

Keskimäärin parhaimmat mainepistemäärät julkishallinto saa talouden osa-alueesta. Organisaatioiden vastuullisuudesta saama arvosana on kaikista kahdeksasta osa-alueesta toiseksi vahvin, ja mielikuva on kehittynyt positiivisesti neljän vuoden mittaushistorian ajan. Julkishallinnon organisaatioiden osa-alueesta saama arvosana yltää jo lähes hyvälle tasolle ja on selkeästi paremmalla tasolla kuin yrityksillä. Sen sijaan mielikuvat julkishallinnon johtamisesta, uusiutumiskyvystä sekä vuorovaikutuksesta ovat yhä suomalaisten heikoimmiksi arvioimia osa-alueita ja selvästi yritysten vastaavia arvosanoja alemmalla tasolla.

“Data-analyysimme todentaa vastuullisuuden ja myös johtamisen kasvaneen merkityksen. Vastuullisuusmielikuvat vaikuttavat suomalaisten julkishallinnon organisaatioita kohtaan osoittamaan sidosryhmätukeen jo lähes yhtä vahvasti kuin mielikuvat julkishallinnon organisaatioiden tuottamista palveluista. Vastuullisen toimintatavan kehittäminen ja siitä viestiminen tulevaisuudessakin kasvattaa kansalaisten sidosryhmätukea tehokkaasti. Maineen parantaminen ja luottamuksen nostaminen takaisin hyvälle tasolle on aivan oleellista”, toimitusjohtaja Harri Leinikka summaa.

 

Näin tutkimme
Tutkimuskierroksella tutkittiin yhteensä 81 organisaation maine. Tulokset pohjautuvat loka-marraskuussa 2021 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää Suomen julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimusta on toteutettu vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tutkimukseen vastasi 7.10.-11.11.2021 aikavälillä yhteensä 8 807 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa).

Tutkimus toteutettiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

 


Lisätiedot
Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, +358 40 505 5001

Sari Maunula, tutkimusjohtaja
sari.maunula@t-media.fi, +358 50 409 1543