Asiakastutkimus

Jokainen yritys tarvitsee asiakkaita ja ostamishalukkuuden määrittää lopulta se, mitä asiakkaat yrityksestä ajattelevat.

Hyödynnämme asiakastutkimuksissamme vahvan akateemisen pohjan omaavaa, liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvaa Luottamus&Maine-tutkimusmalliamme. Malli piirtää tarkan tilannekuvan organisaation mainetilanteesta asiakkaidensa keskuudessa sekä löytää keskeiset toimenpidesuositukset asiakkaiden suotuisan käyttäytymisen lisäämiseksi.

 

Asiakastutkimus Luottamus&Maine-mallilla,

    1. tunnistaa liiketoimintanne kannalta olennaisimmat asiakasmielikuvat organisaatiostanne,
    2. tarjoaa totuudenmukaisen tilannekuvan asiakkaan tämänhetkisestä käyttäytymisestä suhteessa organisaatioon,
    3. antaa selkeät suuntaviivat asiakastyölle ja strategiselle päätöksenteolle.

 

 

 

 

1. Tunnistamme liiketoiminnan kannalta olennaisimman

Aina on mahdollista kerätä lisää dataa, tutkia lisää ja kysyä tarkemmin. Johtamisessa päätöksiä on kuitenkin usein tehtävä nopeasti. Palvellaksemme päätöksentekoa ja organisaation johtamista mahdollisimman hyvin, olemme karsineet tutkittavan tiedon määrää ja kiteyttäneet tutkimukseemme kaikkein olennaisimman.

Luottamus&Maine-tutkimuksen keskeisin vahvuus liittyy vahvaan data-analytiikkaosaamisemme, jonka avulla tunnistamme sidosryhmiä voimakkaimmin ohjaavat mielikuvat ja tekijät. Asiakastutkimuksessa selvitämme ne mielikuvat, jotka vaikuttavat erityisesti asiakkaidenne suotuisaan käytökseen teitä kohtaan, mukaanlukien osto- ja suositteluhalukkuuteen.

 

2. Tarjoamme totuudenmukaisen ja kirkkaan tilannekuvan

Tutkimuksemme pitkän tuotekehityksen tuloksena olemme onnistuneet määrittämään käytöstä keskeisimmin ohjaavat tekijät ja niitä parhaiten mittaavat kysymyksenasettelut. Tällä tavalla saamme tutkimuksista mahdollisimman totuudenmukaisen tuloksen.

Olemme saaneet asiakkailtamme kiitosta visuaalisesta, selkeästä tulosten esittämistavasta. Tulokset ovat helposti ymmärrettävissä ja siirrettävissä päätöksentekoon.

Tutkimuksemme kiitetyimpiä ominaisuuksia on sen käytettävyys kaikissa yrityksen olennaisissa sidosryhmissä. Samaa tutkimusmenetelmää hyödyntämällä eri sidosryhmien näkemyksiä voidaan helposti vertailla keskenään. Kehityksen ja vaikuttavuuden kannalta on oleellista seurata useampaa sidosryhmää samalla menetelmällä niin, että sidosryhmien keskinäinen vertailtavuus on mahdollista.

 

3. Annamme selkeät suuntaviivat strategiatason päätöksenteolle

Asiakastutkimuksemme eroaa muista vastaavista tutkimuksista merkittävällä tavalla: tutkimuksemme on strategisen tason johtamistyökalu, joka tukee muita käytössänne olevia asiakastyytyväisyyden mittareita.

Tutkimuksemme avulla pystyt keskittymään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat liiketoimintaanne kaikkein eniten. Tutkimus antaa sinulle selkeät, helposti lähestyttävät suuntaviivat, joihin on helppo tarttua, sekä työkalut tehdä päätöksiä, joilla on mitattavissa olevia vaikutuksia.

 

Tutkimuksessa selvitämme myös asiakkuuden laatuun, kestoon ja muihin kiinnostaviin taustoihin liittyvät seikat. Tutkimustuloksia on mahdollista tarkastella esimerkiksi:

  • yrityksen oman asiakasryhmittelyn mukaisesti,
  • ajassa tapahtuneiden muutosten ja kehityksen seuraamiseksi,
  • omilla tutkimuskysymyksillä räätälöitynä ja täydennettynä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiakastutkimuksestamme!

Elisa Runsas, Sales Lead

M.Sc.(Econ.)
+358 50 468 8849
elisa.runsas@t-media.fi

Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.