In English
Paralympic
07.11.2023 in

Suomalaisen urheilun lajiliittojen maineet laskussa – Paralympiakomitea on järjestöjen maineikkain

 

T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa urheilujärjestöjen maine vaihtelee hyvän ja kohtalaisen välillä. Paralympiakomitea on tutkimuksen maineikkain, Salibandyliitto on toinen hyvän maineen saavuttanut organisaatio. Jääkiekkoliiton maineessa mitattiin tutkimuksen suurin lasku.

T-Median syyskuussa toteuttamaan urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa selvitettiin kahdeksan suomalaisen urheiluorganisaation maine ja kansalaisten toiminnallaan niitä kohtaan osoittama luottamus suomalaisten keskuudessa.

Tutkimuksesta vastannut T-Median vanhempi asiantuntija, KTT Nina Laakso, on aikaisemmin toiminut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tutkimuspäällikkönä. Nina on erikoistunut liikkeenjohdolliseen tarkasteluun, johtamiseen ja erityisesti eettiseen johtamiseen.

Tämän vuoden tutkimuksessa tutkittujen urheilujärjestöjen maine vaihtelee hyvämaineisen ja kohtalaisen välillä. Koko urheilusektoria palvelevista organisaatioista Paralympiakomitealla on hyvä maine (3.57), SUEK ry:llä kohtalainen (3.29) ja samoin kuin Olympiakomitealla (3.01). Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

  

Tutkittujen lajiliittojen maine liikkuu hyvän ja kohtalaisen välillä. Hyvämaineisin liitto on viimevuotiseen tapaan Salibandyliitto (3.50).

 


 


 

”Tutkimuksessa urheilujärjestöjen johtamisen merkitys on kasvanut entisestään. Johtamisella on huomattava vaikutus urheilujärjestöihin kohdistuvaan sidosryhmien tukeen. Tutkimukseen vastanneet kokevat, että urheilujohdolta tulee vaatia erityisesti parempaa talousjohtamista, voimakkaampaa taloudellista kohdennusta sekä panostusta nuorten ja naisten urheiluun”, Nina Laakso sanoo.

Lajiliittojen kohdalla toiminnan edellytyksien vaikuttavimpina tekijöinä nousee useammilla esille työpaikka maineen osa-alueena.

”Hyvä työnantajuus on hyvä huomioida myös laajempana yhteiskuntavastuullisena tekijänä. Nuoret vetävät lapsien urheilukouluja tai toimivat pelinohjaajina. Siten urheilujärjestöt, kuten paikallisseurat ovat usein nuorten harrastajien ensimmäisiä työnantajia.”

 

SUEKin maine on kohtalaisella tasolla – Olympiakomitean maine nousi vuodentakaisesta

Suomalaiset arvioivat Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEKin, maineen olevan kohtalaisella tasolla. Tutkimus osoittaa SUEKin olevan melko tuntematon toimija suomalaisten keskuudessa.

”Viimevuotiseen tapaan vastaajat kokevat SUEKin voivan parantavan mainettaan avaamalla enemmän tietoa toiminnastaan, lisäämällä avoimempaa viestintää sekä toteuttamalla läpinäkyvämpää ja aktiivisempaa vuorovaikutusta. Proaktiivinen toiminta on vaikuttavampaa nykyisen reaktiivisen toiminnan sijaan”, Laakso sanoo.

Olympiakomitean maine nousi viime vuodesta. Maineen kehittämiseksi edelleen suomalaiset odottavat Olympiakomitealta voimakkaampaa yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

”Maineen nousu kohtalaiselle tasolle johtunee organisaation tasaantuneesta tilanteesta, uuden johdon myötä organisaatio on välttynyt skandaaleilta”, Laakso sanoo.

 

Lajiliittojen maineet laskussa – suurin lasku kirjattiin Jääkiekkoliitolle

Kaikkien lajiliittojen maine laski viime vuoden tuloksista. Suurin lasku maineessa tapahtui Jääkiekkoliitolla.

”Jääkiekkoliiton mainetuloksessa kuvastuvat lajiin liittyvät eettiset ongelmat. Tutkimuksemme vastaajat kokevat, että Jääkiekkoliiton tulee muuttaa toimintakulttuuriaan eettisesti ja vastuullisesti kestävämmäksi. Myös Voimisteluliitolta vaaditaan terveellisempää ja turvallisempaa lajikulttuuria”, Laakso sanoo.

Tänä vuonna usealta lajiliitolta leikattiin valtiontukia eettisten laiminlyöntien myötä. Urheilujärjestöt vaikuttavat oman toimintakulttuurinsa kautta maineeseensa ja suomalaisten niitä kohtaan kokeman luottamuksen tasoon.

”Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien urheilujärjestöjen tulee saada oikeutus julkisesti rahoitetulle toiminnalle. Voidaankin kysyä, miksi urheilussa reagoidaan vasta sanktioiden kautta toiminnan eettismoraalisen ja vastuullisen toiminnan kehittämiseen”, Nina Laakso sanoo.

”Tutkimukseen vastanneet odottavat urheilujärjestöiltä yhä enemmän yhteiskunnallisesti tärkeiden arvojen tukemista, kuten lasten ja nuorten urheiluun panostamista, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistämistä sekä terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön luomista.”

 

NÄIN TUTKIMME

T-Median urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten järjestöjen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea suomalaista urheilun palveluorganisaatiota: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Lajiliitoista tutkimuskierrokselle valittiin viisi eniten vuonna 2023 valtionapua saanutta lajiliittoa: Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Salibandyliitto, Suomen Urheiluliitto sekä Suomen Voimisteluliitto.

Urheilujärjestöjen maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 1.9.-19.9.2023. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 993 suomalaista. Analyysit urheilujärjestöistä perustuvat yli 1600 annettuun validoituun organisaatioarvioon. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.79 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Lisätietoja:

Nina Laakso, Senior Advisor, T-Media
+358 400 808 940
nina.laakso@t-media.fi