In English
08.11.2023 in

Jorma Mikkonen: Juuret suomalaisessa yhteiskunnassa

 

Jorma Mikkonen on ottanut elämäntehtäväkseen yhteiskunnan muuttamisen kestäväksi kiertotalouden keinoin. Tätä tehtävää Jorma on palvellut monipuolisesti liiketoiminnan, yhteiskuntasuhteiden, vastuullisuuden sekä viestinnän ja brändin johtotehtävissä.

Lassila & Tikanojan tarina on värikäs. Yritys on kehittynyt tukkukauppiaasta vaateteollisuuden ja monialayhtiövaiheen kautta nykyiseen rooliinsa. Se on kokenut teollistumisen, sodan ja jälleenrakentamisen, Venäjän kaupan romahtamisen sekä globalisaation. L&T on ollut keskeinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa 115 vuoden ajan.

Tänä aikana tapahtuneiden suurien yhteiskunnallisten uudistusten seurauksena yhteiskunnan ja yritysten suhde ja roolijako ovat olleet jatkuvassa muutoksessa. Kamppailu sosialistisen ja kapitalistisen järjestelmän välillä päättyi kompromissiin, ja niin rakentui pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli. Julkinen sektori otti hoitaakseen paljon tehtäviä, ja yritysten yhteiskunnallinen rooli jäi pieneksi. Yritykset keskittyivät omistaja-arvon maksimointiin ja hakivat globalisaation kautta skaalaetua kansainvälistyvillä markkinoilla.

Minä olen saanut olla mukana Lassila & Tikanojan kehityksessä 1990- luvun alusta lähtien, siis jo lähes 30 vuoden ajan. Huoli ilmastonmuutoksesta ja talouskasvun kestävyyshaasteista ovat olleet virallisilla agendoilla koko tämän ajan ja tulevat olemaan siellä työurani loppuun saakka. Valtiot ja poliittinen järjestelmä eivät ole kyenneet löytämään tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Julkiselle sektorille on kasaantunut liikaa tehtäviä, ja sen perustehtävä on hämärtynyt. Suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, syrjäytyneisyyden ja epätasa-arvon kasvu sekä pakolaisuus, etsitään uusia ratkaisuja. Kasaantuneet kestävyyshaasteet ovat luoneet pohjan yritysten yhteiskunnallisen roolin kasvulle. Usko poliittisen järjestelmään on horjunut, ja kansalaiset ovat alkaneet odottaa yrityksiltä entistä vahvempaa roolia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

L&T:n kasvu johtavaksi toimijaksi kiertotalouden kentässä on tapahtunut mosaiikkimaisesti lukuisten yritysostojen kautta. 2010-luvulle tultaessa tuotimme pitkälti samoja palveluja kuin nykyisinkin. Yhtiöllä ei ollut voimakasta missiota tai identiteettiä, vaan olimme melko kasvoton tukipalveluiden tuottaja. Näistä lähtökohdista rupesimme uudistamaan L&T-brändiä vuonna 2012.

 

Maailmanparannusmissio nosti yhteiskunnalliset asiat yrityksen keskiöön

Kasvavien kestävyyshaasteiden keskellä L&T:läiset tekivät sinänsä tärkeää ja kestävää työtä. Minkäänlaiseen identiteettikriisiin ei siis ollut aihetta. Työn merkityksellisyyttä ei vain osattu oikealla tavalla tuoda esiin. Kun sitten otimme missioksi muuttaa kulutusyhteiskunta kestäväksi kiertotalousyhteiskunnaksi, kontrasti vanhaan oli valtava. Uusi missio edellytti meiltä huomattavasti aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja uusien palveluratkaisujen kehittämisessä.

Uuden missiomme myötä myös vastuullisuusasioiden merkitys korostui. Menimme uteliaina vastuullisuusverkostoihin oppimaan, miten isommat yritykset vastuullisuutta kehittivät. Olemme olleet tällä tiellä kohta kymmenen vuotta, ja meillä on vahva halua kehittyä ja uudistaa toimintaamme. Olemme oppineet valtavasti uusista kolmikirjaimisista vastuullisuusstandardeista, joilla on sinänsä hyvä tarkoitus ohjata yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan. Samalla ne kuitenkin sitovat yrityksen voimavaroja massiivisiin raportointeihin.

Vastuullisuusverkostoissa käytiin vuoropuhelua siitä, miten yritysvastuu on jotain syvällisempää kuin maineen hallinta. Tätä emme missään vaiheessa oikein ymmärtäneet. Meidän juttumme niin brändin rakentamisessa kuin vastuullisuustyössäkin on ollut se, että tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme kestävään kehitykseen. Meidän ratkaisumme edistävät asiakkaan vastuullisuutta, ja siksi tämä kaikki on automaattisesti hyvin strategista.

 

Vain sidosryhmäarvoa kasvattamalla voidaan luoda omistaja-arvoa

T-Medialaiset opettivat meille, että tunne ohjaa käyttäytymistä. Tämä on oman kehityksemme kannalta ehkä arvokkain oppi. Teimme kattavat sidosryhmäanalyysit, joista saimme arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan yrityksen strategiaa ja toimintaa pitää kehittää. Sidosryhmät odottavat yrityksiltä ratkaisuja isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, pakolaisuus, syrjäytyvyys ja eriarvoisuus. Sidosryhmien kasvavat odotukset ohjaavat valintojamme ja kasvattavat yhteiskunnallista rooliamme.

Sidosryhmien viesti on selvä: Olemme oikealla asialla. Meiltä halutaan rohkeita avauksia ja innovaatioita, avointa vuorovaikutusta ja reilua ja oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja ennen kaikkea ratkaisuja akuutteihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin palveluyrityksestä alkaa kehittyä yhteiskunnan toimintakyvyn turvaaja tai jopa yhteiskuntaa eteenpäin viemä voima. Megatrendit ovat taustalla vaikuttavia voimia, mutta sidosryhmien odotukset kehittyvät reaaliajassa. Esimerkiksi juuri nyt koronapandemian aikana hygieniaturvallisuuden merkitys korostuu, ja sen merkitys jää ehkä pysyväksi. Me kehitämme ratkaisuja, joilla turvataan asiakkaiden, henkilöstön ja tätä kautta koko yhteiskunnan toimintakykyä.

L&T nosti syksyllä 2019 ensimmäisen kerran vastuullisuustavoitteet taloudellisten tavoitteiden rinnalle pitkän aikavälin strategisiksi tavoitteikseen. Tämä pitää sisällään ajatuksen siitä, että menestyäksemme meidän on kyettävä tuottamaan arvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle. Kun tässä onnistumme, myös omistaja-arvo kasvaa. Omistaja-arvon kasvattaminen on muuttunut toiminnan lähtökohdasta seuraukseksi.

Tunne ohjaa sidosryhmien käyttäytymistä. Maineella on vahva korrelaatio sidosryhmätukeen. Maineen hallinta on siis mitä strategisinta toimintaa.

 

 


 

Riku Ruokolahti on kirjoittanut käsikirjan yritysten maineesta ja sen johtamisesta. Tässä julkaistu Jorma Mikkosen kirjoittama kappale, juuret suomalaisessa yhteiskunnassa, löytyy käsikirjan kolmannesta osiosta: Johtajien käytännön kokemuksia.

 

Tutustu Luottamus&Maine-malliin Tilaa käsikirja