In English
01.3.2022 in

Keskon pääjohtaja Mikko Helander: ”Hyvä maine tukee hyvää kaupallista kehitystä myös tulevaisuudessa”

Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoi T-Medialle ajatuksiaan maineen johtamisesta pörssiyrityksessä. Mainetyötä tehdään Keskolla osana strategioiden toteutusta, luottamusta ja mainetta mitataan systemaattisesti useassa sidosryhmässä ja niistä raportoidaan Keskon hallitukselle saakka.

”Perustellusti voi sanoa, että tänä päivänä maineen merkitys on korostunut entisestään, ja uskon näin olevan entistä enemmän myös tulevaisuudessa”, Mikko Helander toteaa.

Helanderin mielestä maine on perusta hyvin toimivalle liiketoiminnalle. Siksi jokainen menestyvä ja vastuullinen yritys kiinnittää maineeseen huomiota ja työskentelee sen parantamiseksi.

”Se on monessa tapauksessa edellytys, että ylipäätään pystytään toimimaan markkinoilla ja pystytään onnistuneesti palvelemaan nykyisiä asiakkaita sekä saamaan uusia asiakkaita.”

 


 


 

Helander kokee, että vastuullisuus ja hyvä maine ovat nykyään vahvasti pari: vastuullisen toiminnan kautta voidaan rakentaa mainetta.

”Vastuullisuus ja maine ovat monessa mielessä tänä päivänä sama asia. Kun puhutaan vastuullisuudesta niin se oikeastaan kattaa tänä päivänä kaikki toiminnot ja asiat, mitä yrityksessä on. En usko, että ilman vastuullisuutta mainetta pystytäisiin rakentamaan hyväksi niin, että se on tukevalla pohjalla.”

K-ryhmän sitoutuminen vastuullisuustyöhön näkyy T-Median ESG-mittarissa, joka seuraa kattavasti organisaatioiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä sosiaalisen vastuun mielikuvia. ”Todellinen läpimurto K-ryhmän ESG-mielikuvissa tapahtui vuoden 2018 jälkeen, jolloin kansalaisten näkemykset yritysten yleisestä ESG:n suoritustasosta heikkenivät, mutta K-ryhmä päinvastoin ponnisti ESG-mielikuvansa ennätystasolle”, kertoo T-Median toimitusjohta Harri Leinikka.

T-Median ESG-mittarin avulla organisaation on mahdollista kehittää ja kohdentaa ESG-toimenpiteensä kannaltaan optimaalisesti sekä seurata kehitystä suhteessa yleiseen indeksiin, toimialaansa sekä kilpailijoihin. Kuvaajassa musta viiva kuvaa yritysten ESG-indeksiä Suomessa vuosilta 2013-2021, värillinen viiva kuvaa K-ryhmän ESG-mielikuvien kehittymistä.

 

Mainetyö alkaa strategiasta

Maine on Helanderin mukaan K-ryhmässä tärkeä asia, jonka eteen tehdään systemaattista työtä osana strategioiden toteutusta.

”Näen, että tämäkin työ pitää aloittaa strategiasta. Kun yrityksellä on hyvin toimiva strategia ja oikeat strategiset valinnat, joita toteutetaan johdonmukaisesti yhtiössä, niin sitä kautta tulee kaupallista menestystä, tulokset paranevat ja syntyy hyvät edellytykset tehdä onnistuneita asioita maineen vahvistamiseksi. Paraneva maine tukee meidän hyvää kaupallista kehitystä myös tulevaisuudessa”, Helander kertoo.

Helander mainitsee Keskon strategisina valintoina keskittymisen, kasvun, yhtenä ja yhtenäisenä K:na toimimisen sekä vastuullisuuteen, asiakaskokemukseen ja digitalisaatioon panostamisen. Strategian johdonmukainen toteutus vuodesta toiseen on Helanderin mukaan tuottanut hyvät tulokset: kasvavan myynnin, vahvistuvan markkina-aseman ja kannattavuuden sekä merkittävän osakasarvon nousun.

Tärkeä osa työtä on seurata maineen kehittymistä eri sidosryhmissä

Keskolla luottamuksen ja maineen seurantaa tehdään yhtiön kaikilla tasoilla: liiketoiminnoissa, toimialoilla, konsernitoiminnoissa, toimialojen johtoryhmissä sekä koko konsernin johtoryhmässä. Helander kertoo myös, että Keskon hallituksessa käydään säännöllisesti läpi yhtiön maineen kehitys.

”Tärkeä osa työtä on, että kaikilla organisaatiotasoilla seurataan laajasti maineen kehittymistä eri sidosryhmissä. Hyvin tärkeää seurannassa on se, että kaikilla organisaatiotasoilla tehdään seurannan tuloksena johtopäätöksiä niistä toimenpiteistä, joilla mainetta pystytään vahvistamaan”, Helander kertoo.

 

T-Median Luottamus&Maine-malli pitää sisällään kahdeksan eri osa-aluetta. Mallilla voidaan mitata ja seurata mainetta organisaation useassa eri sidosryhmässä, kuten potentiaalisten työntekijöiden, asiakkaiden ja päättäjien keskuudessa.

 

Lue Luottamus&Maine-mallista Lataa maineen johtamisen käsikirja

 

Esimerkkinä sidosryhmistä Helander mainitsee yhtiön nykyiset ja potentiaaliset työntekijät.

”Kun mietitään henkilöstöä, työvoimaa ja työntekijöitä – nykyisiä ja tulevia – niin maineen merkitys on keskeinen. Niin kuin se on suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Kun maine on hyvä ja paranee, niin yhteistyö kaikkien sidosryhmien suuntaan on aina helpompaa. Tämä koskee myös henkilöstöä.”

”Tänä päivänä, ei pelkästään Suomessa vaan myös globaalisti, käydään entistä kovempaa kilpailua hyvistä työntekijöistä, niin maineen merkitys korostuu myös tällä saralla.”

 


Video: Vesa Koivunen
Teksti: Tuuli Pohjola