In English
15.5.2019 in

Yritykset heränneet ilmastonmuutokseen – eivät vielä luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Regulaatiosta penätään tukea kestävän kehityksen toimille.

FIBSin tänään julkistettu Yritysvastuu 2019 -tutkimus kertoo, että suomalaisissa yrityksissä on herätty ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Peräti 87 prosenttia kyselyyn vastanneista
yritysjohtajista ja -asiantuntijoista kertoi ilmastonmuutoksen olevan organisaatiolleen tärkeä tai erittäin tärkeä vastuullisuuden painopistealue seuraavan 12 kuukauden aikana. Ilmastonmuutos koettiin vielä tärkeämmäksi tekijäksi kuin eettisyys (79 prosenttia) ja kiertotalous (71 prosenttia).

Toista globaalia megaluokan haastetta, luonnon monimuotoisuuden suojelun tarvetta ei sen sijaan yrityksissä vielä tunnisteta: biodiversitetti on yrityksille vähiten tärkeä teema, vain 8 % vastaajista mainitsi sen erittäin tärkeäksi painopistealueeksi.

”Viimeistään IPCC:n viime vuoden lokakuussa julkaisema ilmastoraportti tuntuu avanneen silmät liike-elämän edustajien keskuudessa”, sanoo FIBSin päällikkö Ulla Roiha. ”Yritykset ymmärtävät
yhä laajemmin roolinsa kestävän kehityksen muutoksen ajureina. Tälle on hyvät perusteet puhtaasti rahallisestakin näkökulmasta.”

“Erittäin huolestuttavaa on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden arvottaminen vähiten olennaiseksi painopistealueeksi. Toivottavasti äskettäin julkaistu YK:n luontopaneelin raportti saa
yritykset pikaisesti ymmärtämään, että myös luontopääoman suojelu on niin liiketoiminnan kuin koko planeetan elinehto,” Roiha painottaa.

 

Yllättävää tukea regulaatiolle

FIBSin tutkimuksen perusteella yritykset kaipaavat lainsäätäjiltä taustatukea kestävän kehityksen edistämiseen. Enemmistö vastaajista (55 prosenttia) näki, että globaaleja haasteita pitäisi ratkaista ennen kaikkea lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta.

”Toive regulaation määrittämästä tasavertaisesta toimintakentästä on ymmärrettävä”, Ulla Roiha sanoo. ”Oli kuitenkin yllättävää, miten vähän yritykset uskoivat kuluttajien ja yritysten
vapaaehtoisiin toimiin globaalien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Yrityksistä 47 % piti kuluttajien vapaaehtoisia toimia kaikkein huonoimpana ratkaisukeinona.”

 

GDPR-asetus aktivoi huolehtimaan asiakastiedoista ja yksityisyyden suojasta

Peräti 94 prosenttia vastaajista kertoi asiakastietojen ja asiakkaiden yksityisyyden turvaamisen kuuluvan yritysvastuun toimenpiteisiinsä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 85 prosenttia. Vaikuttimena on ilmeisesti toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan loppuminen viime vuoden toukokuussa.

Hyvin lähelle yritysvastuun toimenpiteiden kärkeä kipusi henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukeminen, jonka 93 prosenttia vastaajista kertoi olleen organisaationsa toimintaohjelmassa.

”Tässä saattaa näkyä #metoo-skandaalien ja muun tasavertaisuus- ja monimuotoisuuskeskustelun jälki”, Ulla Roiha toteaa. ”On ilo huomata, että yhteiskunnalliset teemat nousevat yritysten
agendalle. Voi ajatella, että yritykset, jotka kuuntelevat toimintaympäristöään ja toimivat sen odotusten mukaisesti, ovat hyvässä asemassa myös toimintansa eettisessä tarkastelussa ja
sidosryhmien luottamuksen rakentamisessa sekä siten myös kilpailukykynsä vahvistamisessa.”

 

Tutkimus
FIBSin yritysvastuututkimus on alan laajin kyselytutkimus Suomessa. Tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 alkaen.

Tuoreeseen, vuoden 2019 tutkimukseen osallistui 188 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä (Suomen Asiakastieto Oy:n tietokanta) sekä muutamista merkittävimmistä osuuskunnista ja muista toimijoista. Tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina sekä puhelininformoituna sähköisellä lomakkeella. Haastattelut tehtiin aikavälillä 10.1.2019-5.4.2019. Tutkimuksen toteuttaja on T-Media. Vuoden 2019 FIBSin yritysvastuututkimuksen tiivistelmän löydät täältä.

Lisätietoja:

FIBS
Päällikkö Ulla Roiha, 040 873 2706, ulla.roiha@fibsry.fi

T-Media
Tutkimusjohtaja Sari Maunula (tutkimuksen toteutusta koskevat kysymykset), 050 409 1543, sari.maunula@t-media.fi


FIBS
FIBS on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. Tavoitteemme on saada yhä useammat suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti. Meillä on yli 300 jäsentä, pääosin suuria yrityksiä. Tarjoamme räätälöityä palvelua eri jäsenryhmillemme, autamme yrityksiä pysymään kartalla yritysvastuussa, syventämään koko organisaation vastuullisuusosaamista sekä kasvattamaan mainetta yritysvastuun aktiivisena kehittäjänä ja huippuosaajana.
www.fibsry.fi

T-Media
T-Media luo kestävää arvoa maineen ja vastuullisuuden johtamisen kautta. Yhtiö tarjoaa maineanalytiikka ja -neuvonantopalveluja maailman parhaita työkaluja käyttäen. T-Median tunnetuin analytiikkatuote on Luottamus&Maine, joka mittaa organisaation maineen, vastuullisuuden ja luottamuksen tason eri sidosryhmissä ja paljastaa maineen kriittisimmät kehityskohteet. Mainealusta ja Vastuullisuuden voimakenttä ovat neuvonantomme metodeja maineenhallinnan ja kestävän kehityksen strategioiden laadintaan.