Tietosuojaseloste asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

T-Media Oy (1099844-1)

Eteläinen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

 

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Eila Lahti, tiedonkeruupäällikkö

eila.lahti@t-media.fi

 

3. Rekisterin nimi

T-Median asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu T-Median oikeutettuun etuun. Asiakkaista kerättyjä tietoa käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin tarvittavia tietoja, kuten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä tilaus- ja laskutustietoja.

Tarkemmin kuvattuna asiakkaista ja heidän yhteyshenkilöistään kerätään seuraavia tietoja:

–       Nimi

–       Sähköpostiosoite

–       Matka- ja/tai muu puhelinnumero

–       Asema

–       Organisaation tiedot

–       Y-tunnus

–       Organisaation osoitetiedot

–       Tilaustiedot

–       Tarjoustiedot

–       Laskutustiedot

–       Yhteydenpito

 

Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja kerätään markkinointirekisteriin, johon tallennetaan yritys- ja yhteyshenkilötietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä.

 

7. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet ja luovutus eteenpäin

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja tytäryhtiöiden sekä asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavien alihankkijoiden (mm. kirjanpito, laskutus, postitus, jne.) palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

T-Media käyttää asiakastietorekisterin ylläpidossa HubSpot-palvelua. HubSpot toimii EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa, mutta se kuuluu EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin yrityslistaukselle noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta. HubSpot-palvelussa ylläpidetään kohdassa 5. mainitut tiedot käyttäjistä. HubSpot-yrityksen tietosuoja-asetuksiin voit tutustua yhtiön sivuilla: legal.hubspot.com/privacy-policy.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu HubSpot-palvelu).

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–       saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

–       oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu;

–       vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

–       vaatia henkilötietojensa poistamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostitse tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

10. Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

11. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointirekisteriä varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa sähköpostiosoitteeseen tutkimus@t-media.fi tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä niiltä osin kuin niiden säilyttäminen ei perustu sopimussuhteeseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen. Pyynnön voi tehdä sähköpostiosoitteeseen tutkimus@t-media.fi tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

 

12. Muutokset tähän selosteeseen

T-Media voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. T-Media suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.8.2021.