Dataskyddsmeddelande för deltagare i undersökning

Detta meddelande beskriver hur dina personuppgifter behandlas i T-Medias undersökningar. För personuppgifternas del behandlas endast indirekta identifierare. Enskilda deltagare kan inte identifieras utifrån undersökningsresultaten. Det är frivilligt att delta i undersökningar.

 

Undersökningens personuppgiftsansvarige

T-Media Oy (1099844-1)

Södra Magasinsgatan 4

00130 Helsingfors

 

Undersökningens personuppgiftsansvarige ser till att behandlingen av undersökningsmaterialet uppfyller dataskyddslagstiftningen.

 

Kontaktperson

Eila Lahti, datainsamlingschef

eila.lahti@t-media.fi

 

Kontaktuppgifternas källor

Som deltagare har du rätt att veta varifrån dina kontaktuppgifter har kommit till vår enskilda undersökning. Kontaktuppgifterna kan komma från tre olika källor:

 1. Register som upprätthålls av den som beställt undersökningen
 2. Ett kommersiellt register (bl.a. Suomen Asiakastieto Oy)
 3. Offentliga källor

 

Insamling av deltagarnas personuppgifter

T-Media samlar in uppgifter om deltagarna på tre sätt:

 1. Uppgifter som deltagarna själv gett, såsom undersökningssvar och deltagarens bakgrundsuppgifter
 2. Information som härleds från deltagarnas bakgrundsuppgifter, såsom segmenteringsuppgifter
 3. E-postadressen som deltagarens undersökningsinbjudan har skickats till.

 

Information om cookies används inte i våra undersökningar, och uppgifter från dem används inte i segmenteringen.

Bakgrundsuppgifterna som frågas efter i undersökningarna varierar. Bland annat följande är bakgrundsuppgifter som kan efterfrågas:

 • kön
 • födelseår/-årtionde
 • modersmål
 • hemort
 • landskap
 • utbildningsområde
 • arbetslivsaktör
 •  landskapet där din arbetsplats är belägen
 • ställning i organisationen
 • eventuellt medlemskap i parti
 • organisationens bakgrundsuppgifter

 

Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på T-Medias berättigade intresse. Personuppgifter samlas endast in för syften som planerats i förväg och endast i nödvändig omfattning.

Våra verksamhetssätt följer EU:s och Finlands lagstiftning.

 

Lagring och behandling av svar

Svaren lagras i datainsamlingsprogrammets minne för en viss tid, inklusive e-postadressen som deltagarens undersökningsinbjudan har skickats till. Uppgifterna förvaras endast den tid som de är nödvändiga med tanke på personuppgifternas användningsändamål.

Uppgifterna laddas ner för analys utan e-postadress för att anonymisera de data som behandlas. Bakgrundsuppgifter som deltagarna angett används i första hand för att analysera och rapportera undersökningsresultaten. Resultaten rapporteras alltid till den som beställt undersökningen i en sådan form att enskilda respondenter inte kan identifieras.

Telefonintervjuer spelas inte in. Enskilda deltagare kan inte identifieras utifrån undersökningsresultaten. De som beställt undersökningarna använder undersökningsresultaten bland annat till att utveckla sin egen verksamhet och planera kommunikation.

Personer som svarat på undersökningen kan få en liten belöning. Deltagarna frågas om deras villighet att ta emot en belöning. Om deltagaren tar emot belöningen ska hen ange sitt namn och en leveransadress. Dessa uppgifter sparas i en annan databas än svaren från undersökningen och förvaras tills belöningen har skickats.

 

Skydd

Endast de personer som arbetar för T-Media och dess underleverantörer vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av personuppgifter har tillgång till uppgifterna. Vi har säkerställt att alla våra serviceleverantörer följer dataskyddslagstiftningen. Uppgifterna är skyddade på ett ändamålsenligt sätt: datorer och datasystem har skyddats med tekniska lösningar. Uppgifterna överlämnas inte vidare till tredje parter.

 

Deltagarens rättigheter

Det är alltid frivilligt att delta i undersökningar. Deltagaren har rätt att veta och kontrollera vilka person- och bakgrundsuppgifter som finns sparade om denne.

Deltagande förutsätter inte registrering. Starka personuppgifter samlas inte in från deltagare.

Som deltagare har du rätt att vägra att ta emot undersökningsinbjudningar. Om du förbjuder skickandet av undersökningsinbjudningar sparar vi dina uppgifter (namn och företag) i förbudsregistret. Registeruppgifterna kan raderas på begär av personen. Begäran kan skickas till e-postadressen nedan eller skriftligt till bolagets verksamhetsställe.

Om du vill bli raderad från vårt undersökningsregister ska du skicka en begäran till adressen: tutkimus@t-media.fi.

 

Ändringar i detta meddelande

T-Media kan göra ändringar i detta dataskyddsmeddelande och i uppgifter förknippade med det. T-Media rekommenderar att de registrerade kontrollerar denna integritetspolicy regelbundet för att få information om eventuella ändringar i den.

 

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades senast den 4 november 2021.