TYÖNANTAJAMAINE 2007 -TUTKIMUS: HYVÄ ILMAPIIRI PALKKAA TÄRKEÄMPI

Työelämään pian siirtyvien ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden palkkatoive vastaa suunnilleen suomalaisten keskiansiota. Opiskelijat uskovat ansioidensa kuitenkin jäävän selvästi tätä alemmas.

Työmarkkinoille valmistuvat ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat toivovat saavansa palkkaa keskimäärin 2506 euroa kuukaudessa, mikä on hyvin lähellä suomalaisten keskiansiota. Opiskelijat uskovat kuitenkin ansioidensa jäävän todellisuudessa noin 250 euroa tätä pienemmiksi.

Tämä selviää T-Media Oy:n ja 15/30 Research Oy:n tekemästä Työnantajamaine 2007 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä työnantajista ja työelämästä.

Palkka ei kuitenkaan ole tärkein kriteeri työnantajaa valittaessa. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat työelämän laadulliset seikat, erityisesti työilmapiiri. Neljä viidestä vastaajasta piti työilmapiiriä erittäin tärkeänä työpaikan valintaperusteena ja vain parin prosentin mielestä se ei ole tärkeä.

Vastaajat pitivät tärkeänä myös henkilökohtaisten ja organisaation edustamien arvojen yhteensopivuutta. Nuoret päättelevät organisaation arvot toimialan, tuotteiden, julkisuuden, henkilöstön kohtelun, huhujen ja omien kokemusten perusteella. Yritysten virallinen viestintä voi jopa heikentää työnantajamainetta, jos se on ristiriidassa henkilökohtaisten kokemusten tai uskomusten kanssa.

”Lähitulevaisuudessa työelämään siirtyvät nuoret ovat hyvin heterogeeninen joukko. Työnantajien ei kannata rekrytointipäätöksiä tehdessään tarkastella pelkästään koulutustaustaa, sillä vaikka opiskeluala ennustaa työelämäasenteita kohtuullisesti, myös opiskelualojen sisällä on merkittävää vaihtelua”, konsultti Päivi Salminen-Kultanen T-Media Oy:stä sanoo.

Työnantajamaine 2007 -tutkimuksessa opiskelijat jaettiin ryhmiin työelämään ja työnantajiin liittyvien asenteiden perusteella. Ryhmiä määriteltiin neljä: urasuuntautuneet, työkeskeiset, stressinvälttelijät ja eettiset. Ryhmien välillä on merkittäviä eroja niin palkkatoiveissa kuin siinä, mitä työnantajalta muuten toivotaan.

Työnantajamaine 2007 -kyselyyn vastasi yhteensä 10 686 eri alojen opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Vastaajien sukupuolijakauma ja opiskelualat on määritetty vastaamaan lähelle todellisia osuuksia suomalaisista opiskelijoista. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä 2.1.-5.2.2007.

Lisätiedot:

Konsultti Päivi Salminen-Kultanen, T-Media Oy
040 727 9717, paivi.salminen@t-media.fi

Toimitusjohtaja Harri Leinikka, T-Media Oy
040 505 5001, harri.leinikka@t-media.fi

Toimitusjohtaja Markus Keränen, 15/30 Research
040 5189 032, markus.keranen@1530.fi

T-Media Oy on työnantajamaineen rakentamiseen erikoistunut mediayhtiö. Se julkaisee tutkimusten lisäksi nuorille ja opiskelijoille suunnattuja julkaisuja.

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020